Additionele voorwaarden

Het gebruik van diensten van Hostdeko (Sedeko) is tevens onderhevig aan de volgende voorwaarden, die ter referentie zijn bijgevoegd. Door gebruik te maken van onze diensten gaat ook akkoord met deze additionele voorwaarden:

 1. Privacy Beleid
 2. Acceptable Use Policy
 3. Copyright Infringement Policy

Artikel 1 Definities

 1. Hostdeko: Hostdeko is een geregistreerde handelsnaam van Sedeko gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60869615.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hostdeko een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Hostdeko een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hostdeko en Opdrachtgever krachtens welke Hostdeko de Dienst zal uitvoeren.
 4. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 5. Acceptable Use Policy: gedragsregels beschreven in het externe document “Acceptable Use Policy”.
 6. Dienst: de specifieke dienst die Hostdeko met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 7. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Hostdeko ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
 8. Online Tegoed: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Hostdeko ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de Dienst(en) via een door de Opdrachtgevers gestort saldo te beheren.
 9. Website: http://www.hostdeko.com dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Hostdeko en Opdrachtgever komt tot stand als Hostdeko de bestelling met betrekking tot een dienst bevestigd. De opdrachtgever gaat op dat moment akkoord met deze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden en productbeschrijving zoals die met betrekking tot de relevante dienst is gecommuniceerd.
 2. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Hostdeko een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 • de Overeenkomst;
 • de eventuele bijlagen;
 • deze algemene voorwaarden;
 • eventuele aanvullende voorwaarden.
 1. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Hostdeko alleen bindend indien en voor zover deze door Hostdeko uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Prijs- en productinformatie wordt gegeven onder voorbehoud van foutieve informatie. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. De Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en de bevoegdheid te hebben deze bestelling te plaatsen. Indien de Opdrachtgever uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Opdrachtgever te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Opdrachtgever ten tijde van opdrachtgeving aan de Hostdeko niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.
 4. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd met uitzondering van veranderingen die voor de Opdrachtgever zonder meer positief zijn of zonder meer neutraal zijn zullen zonder dat de Opdrachtgever bezwaar kan maken effectief worden.
 5. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzending door Hostdeko, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 6. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Hostdeko heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Hostdeko.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Hostdeko zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Hostdeko dient de relevante wetgeving en de bepalingen in de Overeenkomst met haar Opdrachtgevers na te komen.
 3. Hostdeko garandeert dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 4. Hostdeko mag derde dienstverleners inschakelen om alle of een deel van de diensten gerelateerd aan het Product uit te voeren. Hostdeko blijft echter verantwoordelijk alsof Hostdeko deze diensten zelf uitvoert.
 5. Als dit wettelijk en technisch mogelijk is en als de Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan zal Hostdeko, indien gewenst, de data van de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever in een algemeen geaccepteerde vorm.
 6. Als de Opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan en dit wettelijk mogelijk is zal Hostdeko niet moedwillig de toegang tot het Product blokkeren of op een andere manier het verhuizen van de data van de Opdrachtgever in de weg staan.
 7. Het is Hostdeko toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
 8. Hostdeko heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hostdeko niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 9. Iedere actie die middels het Account en/of het Online Tegoed van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account en/of Online Tegoed dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Hostdeko te melden zodat deze maatregelen kan nemen

Artikel 4. Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal Hostdeko steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. De Opdrachtgever zal Hostdeko steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 3. Hostdeko kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een Opdrachtgever of potentiële klant. De Opdrachtgever zal hier alle gevraagde medewerking aan verlenen.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het Product. Hostdeko wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het Product ondernomen worden.
 5. De Opdrachtgever zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in de Hostdeko infrastructuur aan Hostdeko rapporteren.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om wijzigingen in benaming, adres of factuurgegevens of andere accountgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan Hostdeko door te geven.
 7. De Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de geschiktheid van de gekozen Producten.
 8. Hostdeko neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diensten die het niet contractueel verplicht is te leveren maar die zonder extra kosten worden uitgevoerd.
 9. Hostdeko kan producten en diensten van derde partijen aanbevelen. Hostdeko wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze producten en diensten af.
 10. Hostdeko verbindt zich er niet toe een back-up van de Opdrachtgevers gegevens te maken, behalve als er expliciet in de Productbeschrijving is afgesproken dat Hostdeko verantwoordelijk is voor het maken van back-ups.
 11. Hostdeko biedt Support uitsluitend aan de in de het account van de Opdrachtgever vermelde administratieve of technische contactpersonen aan. Hostdeko biedt geen support rechtstreeks aan de Opdrachtgevers eindgebruikers, dochterondernemingen, affiliates of andere derden, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel  5. Oplevering en aanvaarding

 1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het installeren van een webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.
 2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Hostdeko zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De tarieven zijn in euro’s
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Hostdeko zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Hostdeko behoudt zich het recht voor de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De nieuwe prijzen zijn pas van toepassing na het verlopen van de huidige contractuur gekozen door de Opdrachtgever. De actuele tarieven zijn te raadplegen op de website van Hostdeko.
 4. Alle voor Hostdeko uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of
  e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Hostdeko hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Hostdeko gerechtvaardigd is, is Hostdeko gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Hostdeko in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Hostdeko zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Hostdeko gerechtigd hiervan aangifte te doen. Hostdeko kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Hostdeko verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Hostdeko gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Hostdeko voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Hostdeko is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Hostdeko in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Hostdeko of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hostdeko, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Hostdeko zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RftC1855 (ftp:// ftp.ripetinet/rfc/rfc1855titxt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van Hostdeko is het Opdrachtgever verboden de door Hostdeko verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Hostdeko kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is het niet langer mogelijk om nog meer op te slaan. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Hostdeko een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Hostdeko verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Hostdeko geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Hostdeko.
 12. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Hostdeko afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Hostdeko is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat Hostdeko niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
 13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Webhosting pakketten

 1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Hostdeko aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
 2. Hostdeko maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten (o.a. SSD Fast Hosting, SSD Pro Hosting, Managed WordPress Hosting) gebruik van DirectAdmin.
 3. Zoals aangegeven op de Website biedt Hostdeko webhosting pakketten aan met een up-time garantie van 99% en pakketten met een up-time garantie van 99.9%.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 23.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 30 dagen na aankoop teruggestort door Hostdeko. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemd webhosting pakket.
 6. De in lid 5 genoemde terugstoring wordt verminderd met domeinregistratiekosten indien van toepassing. Het domein blijft daarmee eigendom de klant en bruikbaar.
 7. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van Hostdeko.

Artikel 9. Reseller pakketten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Hostdeko door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde en de bepalingen zoals opgenomen in artikel 8.
 2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Hostdeko overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Hostdeko is.
 3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Hostdeko.
 4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Hostdeko Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Hostdeko kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Hostdeko.
 6. Hostdeko zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Hostdeko een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Hostdeko te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Hostdeko voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Hostdeko.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Hostdeko dan wel die van haar leveranciers.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Hostdeko voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Hostdeko vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Hostdeko, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Hostdeko schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. Hostdeko is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hostdeko.
 6. Indien Hostdeko een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Hostdeko medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 8. Hostdeko heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Hostdeko gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Hostdeko en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Hostdeko onder hetzelfde IP-adres opereren.
 11. Hostdeko heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11. Dataverkeer

 1. Hostdeko kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst
 2. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hierbij is de meting van DirectAdmin leidend.
 3. Het verbruikte dataverkeer zal dagelijks worden bijgewerkt door DirectAdmin.
 4. Indien de overeengekomen datalimiet in de loop van een kalendermaand wordt overschreden ontvangt Opdrachtgever een waarschuwing. De opdrachtgever wordt vervolgens geacht om de databundel te upgraden, danwel het dataverbruik te verminderen. Hostdeko ziet dit als coulance.
 5. Bij herhaaldelijk overschrijden van de datalimiet vervalt de coulance regeling uit lid 4 en zal de zogenaamde “suspend at limit” optie worden geactiveerd op het pakke. Dit houdt in dat zodra de datalimiet wordt overschreden het pakket automatisch buiten gebruik wordt gesteld voor de resterende dagen van de maand.
 6. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
 7. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Hostdeko zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Hostdeko opgeslagen data te realiseren.
 2. Hostdeko zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Hostdeko is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Hostdeko is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Hostdeko zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Hostdeko. Hostdeko kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Hostdeko is niet verplicht reservekopieën (back-ups) ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Hostdeko is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Hostdeko opgeslagen data te maken.
 5. Uitzondering op lid 4 betreft een coulance regeling waarbij Opdrachtgever tegen een redelijke vergoeding van ten minste 50 euro een backup kan ontvangen uit het backup archief van Hostdeko. Hostdeko is echter nooit verplicht deze backup te bezitten of beschikbaar te stellen.
 6. Indien naar het oordeel van Hostdeko een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Hostdeko of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Hostdeko gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 13. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Hostdeko vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Hostdeko geen reactietijd garanties geven.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hostdeko of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Hostdeko toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Hostdeko door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per Hostdeko handeling betalen aan Hostdeko, onverminderd het recht van Hostdeko haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15. Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Hostdeko te worden gebracht.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Hostdeko te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Hostdeko is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hostdeko.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 16. Garantie

 1. Op de door Opdrachtgever bij Hostdeko gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.
 2. Hostdeko zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
 3. De (wettelijke) garantie geldt niet:
  1. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
  2. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.
  3. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.
  4. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen. 4. Opdrachtgever dient Hostdeko een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Hostdeko gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.
 4. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Hostdeko is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hostdeko voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Hostdeko van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Hostdeko, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Hostdeko voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 22 lid 1 genoemde gevallen rust op Hostdeko geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 22 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Hostdeko.
 4. De aansprakelijkheid van Hostdeko wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hostdeko onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hostdeko ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hostdeko in staat is adequaat te reageren.
 5. Hostdeko is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Hostdeko meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Hostdeko voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hostdeko geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 18. Storingen en overmacht

 1. Hostdeko heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Hostdeko zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Hostdeko is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Hostdeko heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Hostdeko zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Hostdeko is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Hostdeko zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hostdeko door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Hostdeko kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 19. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever kan via het Account automatische verlenging voor domeinen uit zetten (staat standaard aan), hierna wordt het domein niet verlengd op de verloopdatum.
 3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 4. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Hostdeko gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Hostdeko is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 5. Opdrachtgever kan een dienst opzeggen via het MyHostdeko klantenpaneel. Opdrachtgever mag daarnaast via e-mail opzeggen.
 6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Hostdeko reeds met instemming van Opdrachtgever
 7. binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing
 8. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Hostdeko het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Hostdeko op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 20. Betalingsvoorwaarden

 1. Hostdeko zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 2. Opdrachtgever kan kiezen om middels het Online Tegoed te betalen. Hostdeko zal openstaande facturen van het Online Tegoed afschrijven.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Hostdeko.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de werkelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Hostdeko.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. In bovenstaande gevallen heeft Hostdeko voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 21. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Hostdeko zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Hostdeko, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Hostdeko daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hostdeko zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 22. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Hostdeko behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Hostdeko of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 23. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Hostdeko ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Hostdeko, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostdeko. Hostdeko kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

Laatst bijgewekt op 3-11-2015.